Podział majątku wspólnego

Sposób podziału majątku wspólnego zależy przede wszystkim od zgodnej woli małżonków, czy też byłych małżonków. Możliwy jest fizyczny podział rzeczy, przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, czy też sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Przedsiębiorstwo a podział majątku wspólnego

Czy w sprawie o podział majątku wspólnego była żona może domagać się, sale aby podziałowi i rozliczeniu podlegały również narzędzia wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża, treat które zostało założone przed zawarciem związku małżeńskiego? Decydujące znaczenie dla przynależności określonego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków ma czas jego nabycia w relacji do czasu powstania[…]

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

?Od roku nie mieszkam już z mężem. Na razie nie chcemy się rozwodzić, allergy ale chcę uregulować nasze sprawy finansowe, abortion bo obawiam się nieprzemyślanych decyzji kredytowych męża i nie chcę odpowiadać za jego długi. On nie chce o tym słyszeć. Czy mogę wystąpić do sądu o rozdzielność majątkową?? Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być[…]

Składniki majątku wspólnego a wola małżonków

?W czasie trwania małżeństwa mąż nabył bez mojej wiedzy dom. Nie było ku temu podstaw, abortion ponieważ pieniądze na nabycie domu pochodziły z naszego majątku, ambulance na który wspólnie pracowaliśmy. Po rozwodzie były już mąż odmawia spłaty twierdząc, że dom wchodzi w skład jego majątku osobistego, a akt notarialny to potwierdza?. Stanowisko Pani byłego męża[…]