Podział majątku wspólnego

Sposób podziału majątku wspólnego zależy przede wszystkim od zgodnej woli małżonków, czy też byłych małżonków. Możliwy jest fizyczny podział rzeczy, przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, czy też sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Przy braku jednomyślności, o ile podział w naturze jest niemożliwy, rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty albo sprzedana na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli żaden z uczestników nie chce danego składnika majątku wspólnego, to sąd powinien zarządzić jego sprzedaż. Sąd nie może przyznać składnika majątku na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty, jeśli uczestnik postępowania się na to nie godzi. Nie ma znaczenia, że wcześniej była zgoda, ani też przyczyny, z powodu których doszło do zmiany stanowiska. Nie jest zatem możliwe uszczęśliwianie na siłę przyznaniem własności danego składnika majątku wspólnego.

Powyższe znajduje potwierdzenie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2016 r., sygn. akt IV CSK 763/15.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie o podział majątku wspólnego, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.