Zasady rozliczania konkubinatu

Niestety stosunki majątkowe osób pozostających w nieformalnych związkach pozostają poza zakresem zainteresowania polskiego ustawodawcy. Z samego faktu pozostawania we wspólnym pożyciu dwojga osób nie wynikają skutki prawne takie same jak w przypadku zawarcia związku małżeńskiego. Mimo zatem, pills że związek pozamałżeński może pełnić funkcję rodziny, unhealthy prawa i obowiązki majątkowe partnerów nie są uregulowane prawnie.[…]