Zasady rozliczania konkubinatu

Niestety stosunki majątkowe osób pozostających w nieformalnych związkach pozostają poza zakresem zainteresowania polskiego ustawodawcy. Z samego faktu pozostawania we wspólnym pożyciu dwojga osób nie wynikają skutki prawne takie same jak w przypadku zawarcia związku małżeńskiego. Mimo zatem, pills że związek pozamałżeński może pełnić funkcję rodziny, unhealthy prawa i obowiązki majątkowe partnerów nie są uregulowane prawnie.

Ugruntowany jest pogląd, generic że do rozliczenia konkubinatu – jak nazywanym jest związek partnerski w orzecznictwie – nie można stosować ani wprost, ani przez analogię, przepisów z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych. W przeciwieństwie bowiem do związku małżeńskiego oraz małżeńskiej wspólności ustawowej, w przypadku konkubinatu z samego faktu wspólnego pożycia stron, prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, nie wynika domniemanie współwłasności (wspólności) poszczególnych rzeczy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2014 r., I ACa 601/13; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 r., III CZP 79/85, OSNCP 1987, Nr 1, poz. 2 i wyrok z dnia 16 maja 2000 r., IV CKN 32/00, OSNC 2000, Nr 12, poz. 222).

Wyżej wskazany pogląd prawny oznacza, że w razie sporu co do rozliczenia stron pozostających wcześniej w związku partnerskim, konieczne jest wykazanie, że określony składnik majątku został nabyty tylko przez jednego z partnerów. Należy zatem udowodnić wysokość osiąganych dochodów wraz ze wskazaniem, jaka ich część została przeznaczona na sfinansowanie jego nabycia. Możliwe jest to zarówno za pomocą dokumentów, jak i poprzez zeznania świadków. Warto zatem zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem o gromadzenie rachunków, czy też dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jak się wydaje fakt pozostawania w związku pozamałżeńskim jest niekorzystny dla osoby, która ma mniejsze możliwości majątkowe i zarobkowe. W razie rozstania, nawet w przypadku długotrwałego pożycia, mniej zamożny partner musi liczyć się z koniecznością udowodnienia, w jakiej części przysługują mu prawa do wspólnie zgromadzonego majątku.

W przypadku małżeństwa, z chwilą jego zawarcia powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
Tagi: majątek wspólny, podział majątku, konkubinat, związek partnerski, sprawy majątkowe