Wymeldowanie byłego małżonka

Jeżeli były małżonek opuścił wspólne miejsce zamieszkania i nie chce dobrowolnie się z niego wymeldować, to możliwe jest złożenie wniosku o wymeldowanie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657) organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

W toku postępowania o wymeldowanie powinno zostać udowodnione, że osoba, która ma być wymeldowana opuściła lokal dobrowolnie i trwale. Przez pobyt stały należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Dla opuszczenia miejsca stałego pobytu element woli ma zatem znaczenie i powinien być brany pod uwagę w postępowaniu o wymeldowanie. Jak się wydaje, posiłkowo można odnosić się okresu czasu w uprzednio obowiązującej ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Wówczas opuszczenie miejsca stałego lub czasowego pobytu trwające ponad 3 miesiące wiązało się z obowiązkiem wymeldowania.

Pamiętać należy, że zameldowanie oraz wymeldowanie z lokalu mają charakter wyłącznie ewidencyjny i jako takie – nie rodzą żadnych uprawnień do lokalu, ani też nie przesądzają o ich utracie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2017 r., III SA/Gd 1087/16). Zameldowanie nie służy powstaniu, czy też potwierdzeniu prawa własności do określonego lokalu, zaś wymeldowanie w żaden sposób tego prawa nie niweczy. Bezpodstawne są zatem obawy, że wymeldowanie jest jednoznaczne z pozbawieniem prawa do lokalu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu wniosku o wymeldowanie byłego małżonka skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach, tel. 32 204 22 00.