Egzekucja przeciwko małżonkowi

Zakres odpowiedzialności z majątku wspólnego małżonków reguluje przepis art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powołany przepis z jednej strony chroni interesy wierzyciela, a z drugiej dba o interes małżonka niebędącego dłużnikiem.

W celu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków konieczny jest odpowiedni tytuł wykonawczy. Zgodnie przepisem art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest wystąpienie o nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika. Postępowanie w tym zakresie opiera się jedynie na badaniu dokumentów załączonych do wniosku przez wierzyciela.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 22 marca 2017 r., V ACz 280/17, powtórzył pogląd prawny wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 marca 2011 r., III CZP 117/10, że w sprawie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika nie jest dopuszczalne stosowanie domniemania faktycznego przy ustalaniu, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała za zgodą małżonka dłużnika. Dla wykazania zgody koniecznym jest przedstawienie dokumentu, który zawierać będzie jednoznaczne oświadczenie woli małżonka dłużnika o wyrażeniu zgody na dokonanie określonej czynności prawnej.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie egzekucji, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.