Rozwód z orzeczeniem o winie

W sprawach o rozwód zdarza się, że jeden z małżonków jest zdeterminowany, aby dowodzić winy drugiego małżonka w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Zarzutowi winy zwykle towarzyszy prezentacja korzystnej, ale i subiektywnej – wersji stanu faktycznego.

Żądając ustalenia winy drugiego małżonka warto zastanowić się, co można usłyszeć w odpowiedzi. Ważne jest oczywiście przeprowadzenie pozytywnego postępowania dowodowego, a także wykazanie, że zachowanie to miało wpływ na rozpad więzi małżeńskich. Niektórzy doświadczeni adwokaci mówią, że w kinie i w sądzie wszystko jest możliwe, a zatem bardzo trudna jest ocena wyniku sprawy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie odróżnia winy większej i mniejszej, co oznacza, że niedopuszczalne jest wyrównanie wzajemnych przewinień, a małżonka, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, należy uznać za współwinnego, choćby wina drugiego małżonka w spowodowaniu innych przyczyn była cięższa. Takie stanowisko wynika z orzecznictwa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1997 r., I CKN 341/97). Dopuszczalna reakcja na niewłaściwe postępowanie współmałżonka nie może wykraczać poza określone obiektywnie granice i nie może być w swym natężeniu niewspółmierna w stosunku do wagi przewinień drugiej strony (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1971 r., III CRN 442/70).

Sąd Najwyższy wskazał również, że nawet w wypadku zdrady jednego z małżonków drugi z nich staje się winnym spowodowania rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli ciągle “zatruwał” życie popełniającemu cudzołóstwo małżonkowi. Podstawą uznania winy małżonka jest ustalenie, że jego bezprawne, naganne i zawinione zachowanie przyczyniło się w jakimkolwiek stopniu do powstania bądź utrwalenia rozkładu pożycia. Małżonek, który zawinił powstanie jednej z kilku przyczyn rozkładu, staje się współwinny.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 728 382 525.