Uprowadzenie dziecka za granicę

O ile władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i jest ona przez oboje rodziców wykonywana, to w rozumieniu Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r., wywiezienie dziecka za granicę bez wiedzy i zgody drugiego rodzica, uznawane jest za bezprawne.

Przepisy Konwencji haskiej stosuje się do dziecka, które nie ukończyło 16 lat, o ile miało ono miejsce stałego pobytu w państwie będącym stroną Konwencji bezpośrednio przed uprowadzeniem.

W razie uprowadzenia dziecka za granicę przez drugiego rodzica (tzw. uprowadzenie rodzicielskie) możliwe jest żądanie przez rodzica powrotu dziecka do kraju lub ustalenia kontaktów z dzieckiem. Uprowadzenie dziecka przez rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska nie jest przestępstwem w rozumieniu art. 211 Kodeksu karnego.

Czas jest bardzo ważny, dlatego konieczne jest niezwłoczne złożenie wniosku. Zgodnie z art. 12 Konwencji haskiej, jeżeli dziecko zostało bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane, a w chwili wpłynięcia wniosku do właściwego organu państwa, w którym znajduje się dziecko, upłynął okres krótszy niż jeden rok od dnia uprowadzenia lub zatrzymania, zainteresowana władza zarządza niezwłoczne wydanie dziecka.

W pewnych okolicznościach Sąd może odmówić nakazania powrotu dziecka do państwa pochodzenia. Sąd kieruje się dobrem dziecka i zasadą, że konieczne jest możliwie pilne przywrócenie stanu sprzed uprowadzenia dziecka.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu odpowiedniego wniosku do sądu, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.