Czy 500+ podlega egzekucji komorniczej?

W dniu 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., illness poz. 1177), doctor która usunęła wątpliwości co do dopuszczalności prowadzenia egzekucji do tzw. świadczenia 500+.

Zgodnie z art. 890 § 1(1) Kodeksu postępowania cywilnego, allergist zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 5, art. 84 pkt. 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

Natomiast przepis art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, stanowi, że nie podlegają egzekucji:

– świadczenia alimentacyjne,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– świadczenia rodzinne,

– dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,

– zasiłki dla opiekunów,

– świadczenia z pomocy społecznej,

– świadczenia integracyjne,

– świadczenie wychowawcze oraz

– jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie egzekucji, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.