Zarzuty do opinii OZSS

Opinia sporządzona przez OZSS, cialis czyli opiniodawczy zespół sądowych specjalistów jest dowodem w sprawach, ailment w których Sąd rozważa, jakie rozstrzygnięcie będzie zgodne z dobrem małoletniego dziecka, w tym w szczególności w sprawach o rozwód, separację, czy kontakty z dzieckiem.

Opinia OZSS podlega ocenie Sądu przy zastosowaniu art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie właściwych dla jej przedmiotu kryteriów zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001, nr 4, poz. 64, uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r., V CKN 1354/00, Lex nr 77046). Opinia OZSS powinna być zgodna z dobrem małoletniego dziecka, a także wskazywać, jakie rozwiązania powinny być podjęte, aby usunąć zagrożenia dla dziecka i jego rozwoju.

Jeśli opinia jest niekorzystna należy możliwie pilnie, nawet jeśli Sąd nie wyznaczył terminu, złożyć na piśmie zarzuty do opinii.

Opinia OZSS nie ma znaczenia przeważającego, jednakże zwykle Sądy nie wydają rozstrzygnięć wbrew wnioskom przedstawionym przez biegłych. Formułując zarzuty do opinii na początku warto zadać pytanie, dlaczego biegli zdecydowali się o wyrażeniu danego poglądu w sprawie. Nie jest wystarczające napisać w piśmie do Sądu, że opinia jest niesłuszna, bo nie spełnia oczekiwań. Każdy zarzut do opinii OZSS należy uzasadnić.

Zdarza się, że biegli zniekształcają informacje przekazywane przez stronę, posługują się stereotypami (np., że matka lepiej zaopiekuje się dzieckiem niż ojciec), podejmują się ustaleń faktycznych, czy też posługują się metodą badawczą, która nie jest użyteczna w sprawie. Oznacza to, że dokładna lektura całej opinii, a także doświadczenie w tego rodzaju sprawach mają znaczenie dla skutecznego podważenia jej wniosków.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu zarzutów do opinii OZSS, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.