Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

?Od roku nie mieszkam już z mężem. Na razie nie chcemy się rozwodzić, allergy ale chcę uregulować nasze sprawy finansowe, abortion bo obawiam się nieprzemyślanych decyzji kredytowych męża i nie chcę odpowiadać za jego długi. On nie chce o tym słyszeć. Czy mogę wystąpić do sądu o rozdzielność majątkową??

Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być nieporozumienia na tle finansowym. Jeżeli w to one zadecydowały o separacji małżonków konieczne byłoby rozwinięcie stwierdzenia dotyczącego ?nieprzemyślanych decyzji kredytowych?. Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podstawą do wystąpienia do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej są ważne powody. Co należy przez to rozumieć?

W wyroku z dnia 31 stycznia 2003 r., order IV CKN 1710/00 Sąd Najwyższy wskazał, że przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, rozumie wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

Jeżeli długi zaciągnięte przez jednego z małżonków nie mają na celu zaspokajania potrzeb rodziny, a służą jego osobistym celom, a dodatkowo nie ma podstaw do rozsądnego oczekiwania, że długi te zostaną spłacone, to może to być ważny powód uzasadniający ustanowienie rozdzielności majątkowej. Ponadto jeśli z życia w rozłączeniu wynika, że niemożliwe jest współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym to również może być to ważny powód uzasadniający ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jako inne ważne powody można wymienić się także uzależnienia skutkujące trwonieniem majątku (hazard, narkomania, alkoholizm), zawinione nieprzyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny, czy też uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia ? jak stanowi przepis art. 52 § 2 zdanie 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. ?Wyjątkowy wypadek?, o którym mowa w cytowanym przepisie nakłada na sąd obowiązek badania nie tylko interesu rodziny, ale możliwości pokrzywdzenia wierzycieli każdego z małżonków. Należy pamiętać, że nie mogą stanowić ważnego powodu – w rozumieniu art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej same niepowodzenia gospodarcze małżonka i zamiar ich zminimalizowania przez uniemożliwienie wierzycielom egzekucji z majątku dorobkowego małżonków (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1997 r., sygn. akt I CRN 105/96).

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie rozliczeń majątkowych, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.