Składniki majątku wspólnego a wola małżonków

?W czasie trwania małżeństwa mąż nabył bez mojej wiedzy dom. Nie było ku temu podstaw, abortion ponieważ pieniądze na nabycie domu pochodziły z naszego majątku, ambulance na który wspólnie pracowaliśmy. Po rozwodzie były już mąż odmawia spłaty twierdząc, że dom wchodzi w skład jego majątku osobistego, a akt notarialny to potwierdza?.

Stanowisko Pani byłego męża jest nieuzasadnione. O tym, czy dany przedmiot majątkowy ma charakter składnika majątku wspólnego, czy nie decydują przepisy prawa rodzinnego, a nie wola małżonków.

Z przepisu art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika założenie o przynależności do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Zainteresowany małżonek musi udowodnić, że nabył określony przedmiot do majątku osobistego.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 18 stycznia 2008 r., V CSK 355/07 wskazał, że złożenie przez małżonka w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego oświadczenia, że nabycia dokonuje on z majątku odrębnego nie jest równoznaczne z przesądzeniem o jego prawdziwości i prawnej skuteczności. O tym, co składa się na odrębny majątek każdego z małżonków przesądza ustawodawca w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a nie wola, czy wyobrażenia któregokolwiek z małżonków.

Nawet wówczas, gdy umowa sprzedaży nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego, a tym samym oświadczenie małżonka, że pieniądze na nabycie domu pochodziły z jego majątku osobistego, nie wpływa to na ocenę prawną czynności. Akt notarialny to forma, w jakiej oświadczenia woli zostały złożone. Będące oświadczeniem wiedzy oświadczenie jednego z małżonków o przynależności nabywanego prawa do jego majątku odrębnego nie uzyskuje mocy dowodowej należnej dokumentom urzędowym przez fakt złożenia go przed notariuszem. Podobnie rzecz ma się z postanowieniami zawartymi w akcie notarialnym dotyczącymi pobranych przez notariusza opłat sądowych, czy podatków.

Mając na względzie powyższe możliwe jest przeprowadzenie dowodu w sprawie o podział majątku wspólnego na okoliczność pochodzenia środków przeznaczonych na nabycie majątku osobistego z majątku wspólnego wbrew treści aktu notarialnego. Dopuszczalność przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków na tę okoliczność potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2005 r., V CK 836/04 wyjaśniając, że prowadzenie dowodów za świadków na okoliczność, z jakiego źródła pochodziły pieniądze uiszczone przez kupującego lub na jaki cel wykorzystany został kredyt, nie stanowi o prowadzeniu dowodów przeciwko lub ponad osnowę dokumentów urzędowych stwierdzających zawarcie umowy sprzedaży, ujawnienie prawa własności, zapłatę ceny lub zaciągnięcie kredytu, ponieważ dokumenty takie z natury swej nie zaświadczają o powyższych okolicznościach.