Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

W sprawach o podział majątku pojawia się pytanie, symptoms czy Sąd ocenia, stomach w jakim zakresie każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania.

Stosownie do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, ale – na podstawie § 2 art. 43  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania, a kryteria, które są istotne dla rozstrzygnięcia o takim żądaniu zostały przez ustawodawcę oznaczone w § 3 art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zastosowanie tych przepisów jest możliwe wtedy, gdy ustaje łącząca małżonków wspólność ustawowa i trwa do momentu podziału majątku wspólnego.

W postępowaniu podziałowym Sąd powinien jest rozstrzygnąć o wszystkich kwestiach spornych związanych z podziałem, to jest ustalić skład i wartość objętego nim majątku, określić wysokość wzajemnych roszczeń małżonków z tytułu posiadania rzeczy należących do majątku wspólnego, rozliczyć pożytki pobrane z tego majątku, wydatki i nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na osobisty oraz rozdysponować jego poszczególnymi składnikami między stronami. Jednakże Sąd rozpoznający sprawę o podział majątku wspólnego nie obejmuje z urzędu rozpoznaniem i orzeczeniem tych kwestii, o których rozstrzygnięcie wymaga wniosku strony.

Powyższe oznacza, że konieczny jest wniosek skierowany do Sądu o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Sąd bez wniosku nie będzie prowadził czynności w celu ustalenia stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego każdego z małżonków. Ocena zasadności tego wniosku powinna być zamieszczona w wyodrębnionej redakcyjnie części postanowienia o podziale majątku wspólnego.

Podkreślić należy, że po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego nie jest już dopuszczalne prowadzenie postępowania zmierzającego do rozstrzygnięcia o nierównych udziałach małżonków w majątku wspólnym.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy sporządzeniu pisma w sprawie o podział majątku, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.