Co zrobić, gdy żona odmawia zgody na rozwód cz. 1

Podjęcie decyzji o rozwodzie zwykle jest poprzedzane uzgodnieniem z małżonkiem ważnych dla stron kwestii. Zdarza się, advice że dla drugiego małżonka doręczenie pozwu o rozwód jest niespodzianką i z różnych przyczyn może odmawiać zgody na rozwód. Czy oznacza to, ambulance że rozwód jest niemożliwy?

Jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu. W razie braku zgody małżonka znaczenie ma, kto ponosi winę za rozkład pożycia. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Okolicznością, której strony nie mogą uzgodnić w sprawie o rozwód jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Szczegółowość postępowania zależy od samych stron. Jeśli małżonkowie zgodnie wnoszą o odstąpienie od ustalania winy rozkładu pożycia małżeńskiego, to sąd nie będzie z urzędu prowadzić postępowania dowodowego, co nie oznacza, że może go zaniechać.

Poczucie krzywdy pozwanego małżonka nie może stanowić o odmowie orzeczenia rozwodu. Wydaje się, że w wielu przypadkach konsekwencje orzeczenia rozwodu dla kobiety są bardziej dotkliwe, zwłaszcza jeśli założenie rodziny wiązało się dla niej z wycofaniem się z kariery, zmianą miejsca zamieszkania, a nawet rezygnacją z macierzyństwa. Kiedyś usłyszałam jakże mądre słowa Marii Czubaszek: ?Kiedy od mężczyzny odchodzi kobieta, to odchodzi kobieta. A kiedy od kobiety odchodzi facet, to wali jej się cały świat?. Pamiętać należy, że Sąd bada całokształt okoliczności. Także upływ czasu związany z faktyczną separacją małżonków sam w sobie nie oznacza, że odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jednakże jeśli odmowie towarzyszy długotrwałe wrogie nastawienie wobec żądającego rozwodu małżonka lub pozostawanie w innym wieloletnim związku, to rozwód powinien być orzeczony.

Sprawy o rozwód, w których małżonkowie spierają się co do tego, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego mogą trwać wiele lat. Wiąże się to nie tylko z kosztami prowadzenia sprawy sądowej, ale też kosztami emocjonalnymi. Taka jest rzeczywistość w Polsce.

Jak jest w innych krajach? W filmie ?Viviane chce się rozwieść? przedstawione są losy kobiety, która złożyła pozew o rozwód, jednakże nie może się rozwieść, bo mąż odmawia zgody. Film obrazuje sytuację kobiet w Izraelu, gdzie nie istnieje instytucja świeckiego rozwodu. Wszystkie kobiety podlegają temu samemu prawu i jeśli chcą zakończyć swoje małżeństwo muszą stanąć przed sądem rabinicznym. Brak zgody męża wyłącza możliwość orzeczenia rozwodu niezależnie od motywów, które przemawiają za tą postawą małżonka. W Izraelu wyrok orzekający rozwód jest dla kobiety bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu kobieta jest postrzegana jako osoba wolna i zdolna do decydowania o swoim życiu. Inaczej w przypadku mężczyzny, który nie jest piętnowany za to, że mimo braku rozwodu rozpoczyna nowe życie, wchodzi w nową relację.

Nie jesteś pewien jak to postąpić i poszukujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.