Alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka

Jeżeli w trakcie sprawy o rozwód dziecko stron postępowania uzyskuje pełnoletność, allergist to w wyroku orzekającym rozwód Sąd nie będzie rozstrzygał o tym, ask w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Zbliżające się osiemnaste urodziny dziecka powinny skłaniać stronę zainteresowaną w uzyskaniu alimentów do porozumienia się w tej sprawie z rodzicem zobowiązanym do ich ponoszenia. Brak rozstrzygnięcia o alimentach w wyroku orzekającym rozwód oczywiście nie pozbawia pełnoletniego dziecka prawa do dochodzenia świadczenia alimentacyjnego, jednakże odsuwa w czasie na pewien okres.

Zgodnie z treścią przepisu art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (?).

Zaznaczyć należy, że nałożony na sąd obowiązek ma charakter bezwzględny. W wyroku 17 grudnia 2009 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACa 906/09 wskazał, że Sąd więc musi rozstrzygnąć o obowiązku alimentacyjnym nawet wówczas, gdy strona nie zgłosiła żądania lub też oświadczyła, że rezygnuje z alimentów. Zasądzone w wyroku alimenty na rzecz małoletnich dzieci odnoszą skutek na okres przypadający po rozwodzie.

Pamiętać należy, że w obecnym stanie prawnym małżonek może wnosić o zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny na podstawie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obejmując takim rozstrzygnięciem także pełnoletnie dzieci stron. Zabezpieczenie udzielone przez Sąd przez zobowiązanie do łożenia na rzecz małżonka kosztów utrzymania rodziny w toku procesu o rozwód lub o separację nie podlega zwrotowi jako świadczenie nienależne w razie prawomocnego oddalenia w wyroku rozwodowym jego żądania zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.