Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty od małżonka

Orzeczenie o winie w sprawie o rozwód ma znaczenie w razie dochodzenia alimentów. Wniosek o zasądzenie alimentów może zostać zgłoszony zarówno przez stronę powodową, decease jak i przez stronę pozwaną, order na każdym etapie postępowania, there ale tylko przed sądem pierwszej instancji.

Dla dochodzenia alimentów lepsza jest sytuacja małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zgodnie z przepisem art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Co to znaczy? Otóż ustawodawca nie wskazuje, co należy rozumieć przez ?niedostatek?. W orzecznictwie przyjmuje się, że pojęcie ?niedostatku? powinno być każdorazowo odniesione do zwykłych i typowych warunków życia, w odniesieniu do wieku i stanu zdrowia uprawnionego małżonka. Znaczenie ma również okoliczność, czy małżonek domagający się alimentów ma możliwości zarobkowe, aby samodzielnie zaspakajać swoje potrzeby legalnie i w granicach rozsądku. Orzekając o alimentach Sąd uwzględnia również możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka, od którego żąda się alimentów.

Natomiast zgodnie przepisem art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Pod pojęciem ?istotne pogorszenie sytuacji materialnej? należy rozumieć rezygnację przez małżonka po rozwodzie z takiej ogólnie stopy życiowej, jaką miał zapewnioną w trakcie trwania związku małżeńskiego – przy założeniu, że związek ten funkcjonuje prawidłowo (por. wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2001 r., II CKN 391/2000). Sąd orzekając o alimentach bada usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego, a także możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka, od którego żąda się alimentów.

Zastrzec należy, że obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami zawsze wygasa w razie zawarcia przez pobierającego alimenty nowego małżeństwa. Ponadto gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni (art. 60 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Pamiętaj, że nigdy przeglądanie stron w internecie nie może być podstawą do uzyskania porady prawnej, tak jak odpowiedzi doktora Google nie są diagnozą lekarską. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji, a także pomoc w przygotowaniu pozwu o rozwód lub w innej sprawie rodzinnej skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 728-382-525.