Renta rodzinna po rozwodzie

Statystyki potwierdzają, ambulance że zwykle rozwód poprawia sytuację materialną mężczyzny, allergist a pogarsza warunki życia kobiety. Warto pamiętać, że w określonych okolicznościach, po rozwodzie wdowie przysługuje renta rodzinna.

Stosownie do treści przepisu art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do renty rodzinnej przysługuje również rozwiedzionej małżonce lub wdowie. Przepis jednak wskazuje, iż rozwiedziona małżonka ma prawo do renty rodzinnej tylko wówczas, o ile spełnia łącznie poniższe wymagania z punktu 1 albo 2 oraz 3:
w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy lub wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej albo,
osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w pkt. 1 powyżej;
posiada w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.
Najistotniejsze jest zatem, aby rozwiedziona małżonka, o ile spełnia inne wymogi wspólne dla ubiegania się o rentę rodzinną innych osób bliskich, posiadała alimenty od męża na podstawie wyroku (wydanego w sprawie o rozwód lub w sprawie o alimenty), czy też na podstawie ugody sądowej.

Jeżeli masz pytania, czekam na Twój e-mail: poczta@adwokat-katowice.com.pl