Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Więzi rodzinne potrafią być bardzo silne. Nawet jeśli członkowie rodziny nie utrzymują ze sobą żadnych relacji, search czy nawet zapomnieli o swoim istnieniu, check to mogą być zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt małżonka czy rodzica w domu pomocy społecznej. Czy można tego uniknąć?

W związku z pobytem w domu pomocy społecznej ponoszone są opłaty. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Podstawy określania wysokości opłat i osoby obowiązane do ich ponoszenia określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., adiposity poz. 163).

Obowiązek wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej spoczywa na: 1) mieszkańcu domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawicielu ustawowym z dochodów dziecka, 2) małżonku, zstępnych przed wstępnymi, 3) gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność (art. 61 ustawy o pomocy społecznej).

Ustawa szczegółowo określa podstawy zwolnienia od opłat. W szczególności od obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej rodzica zwolniona jest osoba, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona (art. 64a ustawy o pomocy społecznej).

Jeżeli masz pytania dotyczące możliwości zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.