Majątek osobisty małżonka cz. 1

Czy jeśli w okresie małżeństwa mieszkanie zostało kupione za pieniądze pochodzące z darowizny rodziców, order to stanowi ono składnik majątku wspólnego, decease czy też majątku osobistego obdarowanego małżonka?

Odpowiedź na pytanie zadane na wstępie  zależy od tego, co postanowili rodzice darując pieniądze jednemu z małżonków. Jeśli darowizna została zawarta tylko z jedynym z małżonków i rodzice nic innego nie postanowili, to pieniądze wchodzą w skład majątku osobistego obdarowanego małżonka.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zgodnie z zasadą surogacji, jeśli obdarowany małżonek zdecyduje, aby kupić mieszkanie za otrzymane od rodziców pieniądze, to mieszkanie stanowi składnik majątku osobistego tego małżonka. Skutek ten następuje z mocy prawa, choć możliwe jest jego wyłączenie.

Stosownie do art. 33 pkt. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyrażającego zasadę surogacji, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Pamiętać należy, że obowiązek wykazania, że dany składnik majątku stanowi składnik majątku osobistego należy do twierdzącego małżonka. Należy zatem wykazać ciąg zdarzeń np. poprzez przedłożenie umowy (umów) darowizny, wyciągów z rachunku bankowego, czy też udowodnić niemożności nabycia danego składnika majątkowego za wspólne pieniądze małżonków, a jedynie za pieniądze pozyskane z umowy darowizny.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie rozliczeń majątkowych, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej z Katowic ? tel. 32 204 22 00.