Alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża nie zawsze gwarantuje zasądzenie alimentów. Strona powodowa powinna udowodnić, price że małżonek winny ma wyższy poziom życia oraz że rozwód pociągnął za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Uregulowanie zawarte w art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie daje małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym. Jednakże małżonek niewinny ma prawo do bardziej dostatniego poziomu życia, cough niż tylko zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb. Dla oceny, czy warunek przewidziany w art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego został spełniony, istotne jest porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z hipotetycznym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. Ocena, w jakim zakresie nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo, nie zaś z sytuacją rzeczywiście występującą przed rozwodem.

Ponadto, dla uwzględnienia na podstawie art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powództwa niezbędnym jest, by to właśnie rozwód pociągał istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Ujawnienie się zatem wskazanych w tym przepisie skutków nawet po wielu latach od orzeczenia rozwodu może uzasadniać uwzględnienie powództwa na podstawie art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale tylko wówczas, gdy zostanie ustalone, że wspomniane skutki są następstwem rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami. Z tej przyczyny za niezgodne z zasadami współżycia społecznego należy uznać na przykład nakładanie na winnego małżonka ciężaru partycypowania w spłacie kredytu, z których to środków było prowadzone i utrzymywane wspólne gospodarstwo domowe małżonka niewinnego i jej konkubenta.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie o alimenty, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.