Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna jest szczególnego rodzaju uregulowaniem sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem. Zwraca się uwagę, że wobec nasilonego konfliktu pomiędzy rodzicami orzeczenie opieki naprzemiennej uwzględnia przede wszystkim interes rodziców, jednakże jest sprzeczne z dobrem dziecka.

Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Więcej możesz przeczytać tu:http://rodzicielski-plan-wychowawczy-a-opieka-naprzemienna

W braku porozumienia rodzicielskiego, Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko mieszka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Stosownie do treści art. 582(1) § 4 Kodeksu postępowania cywilnego do orzeczenia, w którym Sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, stosuje się odpowiednio art. 582(1) § 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że Sąd może zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej w razie obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach z dzieckiem.

Warto pamiętać, że opieka naprzemienna może być stosowana jako sposób zabezpieczenia kontaktów na podstawie art. 756(2) § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Składając pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód można zastanowić się, czy nie złożyć wniosku o orzeczenie opieki naprzemiennej jako sposobu zabezpieczenia.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie opieki naprzemiennej , skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 728 382 525 (numer stacjonarny: 32 204 22 00).