Oddalenie pozwu o rozwód

Oddalenie pozwu o rozwód to w wielu wypadkach przykre zaskoczenie dla strony. Pomimo zgody obojga małżonków Sąd może oddalić pozew o rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne zatem, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, przy czym obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie, a jednocześnie nie istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Decyduje w tym przedmiocie stan w chwili zamknięcia rozprawy.

Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wspólne pożycie polega więc na istnieniu między małżonkami łączności psychicznej oraz wzajemnych pozytywnych uczuć (miłości, szacunku, zaufania), obejmuje współżycie fizyczne, w dziedzinie gospodarczej zaś znajduje zwłaszcza wyraz w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w zamieszkiwaniu razem. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tylko tego objawu, stopnia rozkładu. Rozkład jest zupełny, kiedy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna czy też gospodarcza (por. wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r.).

Oznacza to, że zerwanie więzi fizycznej nie przesądza o zupełności rozkładu pożycia. Sąd obowiązany jest badać również rozkład pozostałych więzi tj. więzi emocjonalnej i gospodarczej. Rozluźnienia więzi pomiędzy małżonkami nie oznacza, że doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Istotą rozkładu małżeństwa nie jest także nienawiść i niekulturalne odnoszenie się do siebie małżonków, ale  zerwanie stosunków intymnych bez nadziei powrotu do nich oraz zerwania więzi gospodarczych i duchowych.

Z drugiej strony „sporadyczne, odległe w czasie stosunki fizyczne między małżonkami, które nie wprowadziły żadnych zmian w pożyciu małżeńskim ani w stosunku do męża, ani konkubiny, nie dowodzą nieistnienia rozkładu” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1960 r., 3 CR 832/59).

Oddalenie pozwu o rozwód jest w wielu przypadkach celem strony pozwanej, stąd ważne jest ustalenie, czy w istocie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o rozwód, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.