Alimenty w wyroku rozwodowym

Czy w wyroku orzekającym rozwód Sąd może pominąć rozstrzygnięcie o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron?

Zgodnie z art. 58 § 1 zdanie 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sale w wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, pill w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Oznacza to, że Sąd w wyroku orzekającym rozwód nie może pominąć rozstrzygnięcia o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron.

Nałożony na Sąd obowiązek ma charakter bezwzględny. Sąd musi rozstrzygnąć o obowiązku alimentacyjnym nawet wówczas, gdy strona nie zgłosiła żądania lub też oświadczyła, że rezygnuje z alimentów. Zasądzone w wyroku alimenty na rzecz małoletnich dzieci odnoszą skutek na okres przypadający po rozwodzie (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r., I ACA 906/09).

Alimenty można określić w porozumieniu rodzicielskim, tzn. rodzicielskim planie wychowawczym. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia (art. 58 § 1 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jeśli chodzi o ponoszenie kosztów utrzymania dziecka, to może to nastąpić poprzez miesięczną zapłatę określonej kwoty pieniędzy lub w naturze poprzez osobiste starania rodzica o dziecko. Pamiętać zatem należy, że wskazując na alimenty należy je zawsze skonkretyzować, nawet jeśli byłaby to kwota symboliczna jak 50 zł.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie o alimenty, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.