Adopcja przez osobę nieheteroseksualną

Czy w Polsce osoba nieheteroseksualna może adoptować dziecko?

To każdy wie: w Polsce pary jednopłciowe pozbawione są możliwości zawarcia formalnego związku. Nawet jeśli polski obywatel zawrze taki związek poza granicami kraju, medic w Polsce związek ten nie będzie uznany.

Pary jednopłciowe nie mogą również wspólnie zaadoptować dziecka. Zgodnie z polskim prawem, price przysposobić (adoptować) wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115 § 1  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).  Dotyczy to zatem każdego związku nieformalnego.

Nie oznacza to jednak, pill że osoba nieheteroseksualna nie może adoptować dziecka. Przysposobić może każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku (art. 114(1) § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Pojęcie ?kwalifikacje osobiste? nie zostało zdefiniowane w ustawie. Przyjmuje się, że kwestia kwalifikacji osobistych kandydatów zawsze obejmuje również ich dojrzałość, wiarygodność, światopogląd, wartości deklarowane i rzeczywiste – mają one bowiem wpływ na funkcjonowanie społeczne i osobiste człowieka, na jego postrzeganie świata, poglądy na małżeństwo, jego trwałość, wychowywanie dzieci, postawy rodzicielskie, oraz inne czynniki od których zależy powodzenie przysposobienia w przyszłości. Celem przysposobienia jest dobro małoletnich pozbawionych opieki rodzicielskiej i to w ich interesie dokonywana jest adopcja (por. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r., I OSK 2016/14). Nie ma zatem znaczenia orientacja seksualna. Osoba nieheteroseksualna może zatem adoptować dziecko.

Czy dyskryminacją jest pozbawienie możliwości nadania obywatelstwa polskiego dzieciom pochodzącym z związku jednopłciowego zawartego w innym państwie? Niedawno do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu trafiła skarga pary gejów o polskie obywatelstwo dla ich dzieci. O sprawie można przeczytać tu:

http://kph.org.pl/sprawa-pary-gejow-o-polskie-obywatelstwo-dla-ich-dzieci-trafila-do-trybunalu-w-strasburgu/

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie adopcji, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.