Alimenty małżonka

Alimenty małżonka mogą być dochodzone w sprawie o rozwód. Co do zasady obowiązek alimentacyjny zwykły obliguje do dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego.

Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, którego zachowanie spowodowało rozpad więzi rodzinnych jest zobowiązany do ponoszenia alimentów w razie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Alimenty małżonka nie są zatem uzależnione od faktu pozostawania w niedostatku.

Alimenty małżonka w toku sprawy o rozwód określa art. 444 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego treścią, małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo w piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi.

Wniosek małżonka dochodzącego roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu może być zgłoszony w każdym czasie sprawy o rozwód przed Sądem pierwszej instancji.

Małżonek może dochodzić przysługujących mu alimentów w osobnym procesie, po prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, unieważnieniu małżeństwa lub po orzeczeniu separacji.

Sąd rozwodowy lub separacyjny orzeka o alimentach dla małżonka na przyszłość, tj. poczynając od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub o separacji. Możliwe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów małżonka.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie o alimenty, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.