Zaległe alimenty

Czy matka może domagać się od byłego męża zaległych alimentów, medicine które dotyczą kosztów utrzymania małoletniego dziecka przed prawomocnym orzeczeniem rozwodu?

Często pojawia się pytanie dotyczące możliwości dochodzenia alimentów na dziecko z okresu przed rozwodem. Chodzi o sytuacje, denture gdy przed rozwodem jeden z rodziców nie przyczyniał się do kosztów utrzymania dziecka lub robił to w minimalnym zakresie.

Zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

Oznacza to, że matka może domagać się od byłego męża zaległych alimentów, które dotyczą kosztów utrzymania małoletniego dziecka przed prawomocnym orzeczeniem rozwodu. Należy udowodnić, że ojciec nie przekazywał w tym okresie odpowiedniej kwoty tytułem alimentów. Zakres obowiązku alimentacyjnego uzależniony jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, przy czym wobec dziecka, które jeszcze nie może utrzymać się samodzielnie, obowiązek ten może być realizowany w całości lub w części przez osobiste starania o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 lutego 1978 r., III CZP 4/78 przyjął, że małżonkowi, który wyłącznie łożył na utrzymanie wspólnego dziecka, przysługuje prawo domagania się od współmałżonka zwrotu odpowiedniej części poniesionych na ten cel kosztów (art. 140 § 1 k.r.o.) niezależnie od tego, z jakich źródeł czerpał on środki na zaspokajanie potrzeb dziecka.

Pamiętać należy, że roszczenie o zaległe alimenty z art. 140 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedawnia się z upływem trzech lat.

W razie pytań zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.