Kiedy można uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

Czy były mąż może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony, remedy jeśli pozostaje ona w konkubinacie?

W ocenie Sądu Najwyższego pozostawanie w konkubinacie przez uprawnionego do alimentacji rozwiedzionego małżonka nie jest ustawową przesłanką wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego drugiego z rozwiedzionych małżonków (por. wyrok dnia 10 lipca 1998 r., purchase I CKN 788/97).

W świetle art. 144(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, ed o których mowa w art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie stanowią jedynego kryterium świadczenia alimentacyjnego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

W okolicznościach danej sprawy można bronić poglądu, że gdy uprawniony do alimentów pozostaje w nieformalnym związku, to zgodnie z zasadami współżycia społecznego, a w tym wypadku zgodnie z zasadą lojalności i troski o partnera, to przede wszystkim obecny partner byłego małżonka powinien przyczyniać się do jej/jego kosztów utrzymania, a nie zobowiązany były mąż. We współżyciu społecznym nie jest przyjmowane jako normalny stan rzeczy utrzymanie więzi ekonomicznej pomiędzy byłymi małżonkami, jeśli wstępują oni w nowe związki rodzinne, choć nie można całkowicie wykluczyć, że w szczególnych sytuacjach może okazać się to usprawiedliwione (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1991 r. III CZP 131/91). Pogląd ten zostaje wzmocniony, jeśli wykazane zostanie, że sytuacja osobista i majątkowa uprawnionego do alimentów rozwiedzionego małżonka jest nieporównywalnie lepsza z warunkami życia zobowiązanego do alimentów.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawie o alimenty, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.