Czy możliwy jest rozwód w Polsce, gdy małżonek przebywa zagranicą?

Fakt przebywania małżonków poza granicami Polski na terenie innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej rodzi pytanie, denture gdzie mogą przeprowadzić sprawę o rozwód. Inne kwestie jak przyczyny rozpadu małżeństwa na emigracji są podobne do tych w kraju. Czy można przeprowadzić rozwód w Polsce, gdy tylko jeden z małżonków tu przebywa?

Sąd przed przystąpieniem do rozpoznania każdej sprawy z tzw. ?elementem zagranicznym? bada, czy ma jurysdykcję, a więc prawo do jej osądzenia, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

W sprawach o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa podstawowe znaczenie ma art. 3 rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz.U.UE.L.2003.338.1.

Zgodnie z treścią powołanego przepisu, w sprawach orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa sprawą może zająć sąd:
a) na którego terytorium:
? oboje małżonkowie mają zwykły pobyt, lub
? małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt, lub
? strona przeciwna ma zwykły pobyt, lub
? w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt, lub
? powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam od przynajmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, lub
? powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem tego państwa członkowskiego lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam swój “domicile”;
b) którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, w którym mają swój wspólny “domicile”.
Pojęcie “domicile” na potrzeby niniejszego rozporządzenia określa się według prawa brytyjskiego i irlandzkiego.

Zaznaczyć należy, że nie zawsze małżonkowie mają wybór organu państwa członkowskiego. Inne rozwiązanie dotyczą odpowiedzialności rodzicielskiej, czyli między innymi wykonywania władzy rodzicielskiej, czy też uprowadzenia dziecka.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy sporządzeniu pozwu o rozwód, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach ? tel. 32 204 22 00.