Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem jest zgodna z prawem.

Rodzinną adopcję ze wskazaniem reguluje przepis art.  119(1a) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego treścią, rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców.

W praktyce działania ośrodków adopcyjnych przyjmuje się, że przepis art.  119(1a) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oznacza, że rodzice nie mogą wskazać innych osób, niż krewny rodziców dziecka lub małżonka jednego z rodziców.

Pamiętać należy, zgodnie art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą złożyć oświadczenie co do osoby przysposabiającego. Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. W trakcie sprawy z wniosku o adopcję, rodzic biologiczny składa zatem przed sądem oświadczenie co do zgody na adopcję swojego dziecka. Nie jest zatem wykluczone wyrażenie zgody na adopcję dziecka przez osoby z nim niespokrewnionego ani spowinowacone (małżonka).

Zgodnie z art. 114(1) § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

Co do zasady kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny (art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Rodzic adopcyjny powinien składając wniosek o adopcję przejść szkolenie w ośrodku adopcyjnym oraz pozyskać opinię kwalifikacyjną.

Przeciwdziałając tzw. podziemiu adopcyjnemu w sprawach, w których wniosek o przysposobienie dotyczy dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego, sąd opiekuńczy zawiadamia o toczącym się postępowaniu prokuratora (art. 585(2) Kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie adopcji, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – 728 382 525.