Wyjazd dziecka za granicę

Wyjazd dziecka za granicę należy do istotnych spraw dziecka i wymaga zgody rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska. Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W braku porozumienia między rodzicami rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Wyjazd dziecka za granicę należy do istotnych spraw, o których decydują rodzice. Przez istotne sprawy dziecka należy rozumieć także: zmianę imienia dziecka, zmianę nazwiska, miejsce pobytu, wybór przedszkola, szkoły, sposobu leczenia, zmiana obywatelstwa, wyjazd za granicę, posiadanie paszportu, czy udział w zajęciach pozaszkolnych.

Skoro w imieniu małoletniego dziecka wniosek o wydanie dowodu osobistego może złożyć jeden z rodziców, decyzja ta nie wymaga zgody drugiego rodzica (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Dz. U. z 2017 r., poz. 1464). Odbiór dowodu osobistego wydanego małoletniemu dziecku wymaga obecności dziecka, chyba że było ono obecne przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy albo nie ukończyło 5 roku życia.

Najpoważniejsze trudności wywołuje uzyskanie zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Przed złożeniem wniosku do sądu należy rozważyć, jakie są relacje dziecka z każdym z rodziców, czy w interesie małoletniego dziecka winno ona pozostać w Polsce, czy też w jego interesie byłby wyjazd na stałe za granicę, a w takim przypadku jak powinny wyglądać kontakty z drugim rodzicem.

Orzeczenie sądu opiekuńczego o istotnych sprawach dziecka może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami. Ponadto jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, możliwe jest wysłuchanie dziecka przez Sąd i uwzględnienie w miarę możliwości jego rozsądnych życzeń.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu odpowiedniego wniosku do sądu, skontaktuj się z adwokatem Agnieszką Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.